ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Στις 3 Νοεμβρίου 2014 ολοκληρώθηκε η θητεία μου στο διοικητικό συμβούλιο της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. Μέσα σε ιδιάζουσες, αν μη τι άλλο, συνθήκες μαζί με τους άμεσους συνεργάτες και με την υποστήριξη έμπειρων στελεχών της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, συνέβαλα στην προσπάθεια συγκρότησης της ΝΕΡΙΤ με τις παρακάτω εισηγήσεις και εργασίες:

 • στη δημόσια διαβούλευση μέσα από το opengov.gr για την εξειδίκευση των σκοπών και των προτεραιοτήτων της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, τον καθορισμό των απαιτούμενων προσόντων του προς πρόσληψη προσωπικού, τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, τον Κανονισμό Εργασίας, και τον Κανονισμό Δημοπράτησης, Ανάθεσης και Εκτέλεσης Προμηθειών και Υπηρεσιών. Ήταν μια πρωτόγνωρη διαδικασία για δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα, στην οποία ανταποκρίθηκαν περισσότεροι από 1.700 πολίτες, ιδιώτες και συλλογικοί φορείς, καταθέτοντας τις απόψεις και τις προτάσεις τους.
 • στους ανοικτούς διαγωνισμούς για την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού και την προμήθεια προγράμματος, αποκλειστικά ηλεκτρονικά, με ανοικτό και διαφανή τρόπο.
 • με συμμετοχή στη διαμόρφωση της κατεπείγουσας πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια προγράμματος το οποίο κάλυψε τις ανάγκες λειτουργίας της στο πρώτο στάδιο εκπομπής (Μάρτιος – Ιούνιος 2014). Παρά τον περιορισμένο χρόνο, στην πρόσκληση κατέθεσαν ηλεκτρονικά τις προτάσεις τους 597 δημιουργοί.
 • στην πρόσκληση για την προμήθεια διαδραστικού περιεχομένου και εφαρμογών στην οποία κατατέθηκαν συνολικά 31 προτάσεις
 • στη διαμόρφωση του στρατηγικού και του κυλιόμενου επιχειρησιακού σχεδίου, έτσι ώστε να περιλαμβάνει όλη την δυνατή πληροφορία σύμφωνα τις μέχρι σήμερα διαμορφωμένες συνθήκες, κώδικα δημοσιογραφικής δεοντολογίας, οδηγό για τη χρήση των νέων μέσων από δημοσιογράφους-προσωπικό-παραγωγούς, εκπαιδευτικό υλικό για τα νέα μέσα στη δημοσιογραφία
 • παρουσίαση με πολυμεσικό περιεχόμενο μια σειρά από παράλληλες εργασίες και ημερίδες στο πλαίσιο της ελληνικής προεδρίας (homoEU)
 • σειρά εξειδικευμένων εισηγήσεων για τη διαδραστική αξιοποίηση αρχειακού υλικού, για ΚΙΤ διευθυντών αναφορικά με στόχους στα νέα μέσα, για το σχεδιασμό του nerit.gr, για μια γενική διεύθυνση νέων μέσων, για την εν γένει διαδικτυακή παρουσία των εξωτερικών παραγωγών, για συγκρότηση ομάδας εργασίας για τα νέα μέσα, για την καταγραφή των εκπαιδευτικών αναγκών δημοσιογράφων και προσωπικού για τα νέα μέσα.

Περιληπτικά οι εργασίες που ασχολήθηκα ειναι οι παρακάτω:

 1. Δημόσιες διαβουλεύσεις

Διαβούλευση για την εξειδίκευση των σκοπών της ΝΕΡΙΤ

Θεωρώντας πως οι πολίτες, που χρηματοδοτούν τη δημόσια ραδιοτηλεόραση δια του ανταποδοτικού τέλους, δεν μπορεί και δεν είναι δίκαιο να αντιμετωπίζονται ως παθητικοί αποδέκτες, αλλά αντιθέτως πρέπει να αποτελέσουν συνδιαμορφωτές του νέου πλαισίου λειτουργίας της, αποφασίσαμε να θέσουμε σε δημόσια, ανοιχτή διαβούλευση την εξειδίκευση των σκοπών και των αντίστοιχων προτεραιοτήτων της ΝΕΡΙΤ. Με τη συμμετοχή σας σε αυτή την ανοιχτή διαβούλευση, θα μας βοηθήσετε σημαντικά προς τούτο, ενδυναμώνοντας την προσπάθειά μας να διαμορφώσουμε ένα επιχειρησιακό σχέδιο που θα υπολογίζει τις ανάγκες, τις απόψεις και τη βούληση της κοινωνίας των πολιτών. Δεσμευόμενοι ότι τον ίδιο τρόπο – τη δημόσια διαβούλευση – θα ακολουθήσουμε και κατά τη διαμόρφωση όλων των παραμέτρων λειτουργίας της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, σας καλωσορίζουμε εδώ και προσβλέπουμε στη δημιουργική συμμετοχή σας.

Περισσότερα: http://www.opengov.gr/nerit/?p=1744

Διαβούλευση για την περιγραφή των προσόντων του προσωπικού της ΝΕΡΙΤ

Συνεχίζοντας την προσπάθεια για τη δημιουργία ενός νέου ανοικτού δημόσιου οργανισμού διαδραστικής ενημέρωσης και πολιτισμού που ανταποκρίνεται στον θεσμικό του ρόλο και στις προσδοκίες και απαιτήσεις της κοινωνίας των πολιτών, θέτει σε ανοικτή δημόσια διαβούλευση τα απαιτούμενα προσόντα τα οποία πρέπει να πληροί το προσωπικό που θα προσληφθεί στο http://www.opengov.gr/nerit/?p=1756 .

Διαβούλευση για τον κανονισμό δημοπράτησης

Συνεχίζοντας την προσπάθεια για τη δημιουργία ενός νέου ανοικτού δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού, η ΝΕΡΙΤ Α.Ε. θέτει σε ανοικτή δημόσια διαβούλευση τον Κανονισμό Δημοπράτησης, Ανάθεσης και Εκτέλεσης Προμηθειών και υπηρεσιών της.Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερόμενους, πολίτες και συλλογικούς φορείς, να διατυπώσουν προτάσεις και σχόλια σχετικά με τον καθορισμό των γενικών αρχών, των όρων και των προϋποθέσεων, σύμφωνα με τους οποίους θα ανατίθενται, θα συνάπτονται και θα εκτελούνται οι συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που διενεργεί η ΝΕΡΙΤ για την κάλυψη των αναγκών της, στο πλαίσιο της οργάνωσης, λειτουργίας και ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της σύμφωνα με τους καταστατικούς σκοπούς της.Στόχος της διαβούλευσης είναι να δημιουργηθούν στη ΝΕΡΙΤ οι κατάλληλες διαδικασίες, για να εξασφαλίζονται οι απαραίτητες υπηρεσίες και υλικοτεχνικές υποδομές με τρόπο διαφανή και ανοικτό, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν πώς και πού διατίθεται και το τελευταίο λεπτό από τα χρήματα που καταβάλλουν για το ανταποδοτικό τέλος. Γιώργος ΠροκοπάκηςΠρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. […] Περισσότερα: http://www.opengov.gr/nerit/?p=4147

Διαβούλευση για την προμήθεια ψηφιακών διαδραστικών προϊόντων

Το Διαδίκτυο είναι ένας απ’ τους κεντρικούς πυλώνες του νέου ανοικτού δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού. Για πρώτη φορά στην ιστορία των Ελληνικών Μέσων, καλούνται δημιουργοί και προγραμματιστές να καταθέσουν τις προτάσεις τους για ψηφιακά διαδραστικά προϊόντα που διαλειτουργούν με εκπομπές της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου.Συνεχίζοντας την προσπάθεια για τη δημιουργία ενός νέου ανοικτού δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού και διαδικτυακού οργανισμού, η ΝΕΡΙΤ Α.Ε. θέτει σε ανοικτή δημόσια διαβούλευση την πρόκληση για προμήθεια εφαρμογών διαδραστικού οπτικοακουστικού περιεχομένου.Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα σε όλους, πολίτες, φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, και σε κάθε ενδιαφερόμενο, να διατυπώσουν προτάσεις και σχόλια σχετικά με τις προδιαγραφές των εφαρμογών διαδραστικού οπτικοακουστικού περιεχομένου.Στόχος της διαβούλευσης είναι να βελτιωθούν οι όροι κι οι προδιαγραφές της πρόσκλησης και να εμπλουτιστούν με νέες ιδέες και προτάσεις. Περισσότερα: http://www.opengov.gr/nerit/?p=4273

Διαβούλευση για τον εσωτερικό κανονισμό της ΝΕΡΙΤ Α.Ε

Η ΝΕΡΙΤ, πιστή στη δέσμευσή της για τη δημιουργία ενός ριζικά νέου ανοικτού δημόσιου οργανισμού διαδραστικής ενημέρωσης και πολιτισμού, που θα ενσωματώνει στον οδικό του χάρτη τις ανάγκες και τις επιθυμίες της κοινωνίας των πολιτών, θέτει σε ανοικτή δημόσια διαβούλευση δύο ακόμα βασικές διαδικασίες, τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και τον Κανονισμό Εργασίας της εταιρείας.Μέσα από τη δημόσια διαβούλευση, όλοι οι ενδιαφερόμενοι, πολίτες και συλλογικοί φορείς, έχουν τη δυνατότητα να διατυπώσουν προτάσεις και παρατηρήσεις σχετικά με τα όργανα διοίκησης της ΝΕΡΙΤ και τις αρμοδιότητές τους, τη δομή και το έργο των υπηρεσιακών λειτουργιών της, θέματα εσωτερικού ελέγχου και διαδικασιών.Ακόμα, μπορούν να καταθέσουν τις απόψεις τους για τις διαδικασίες πρόσληψης και αξιολόγησης του προσωπικού της ΝΕΡΙΤ, τις διαδικασίες διαφάνειας και λογοδοσίας, αλλά και για θέματα που άπτονται του πλαισίου λειτουργίας της εταιρείας.

Περισσότερα: http://www.opengov.gr/nerit/?p=2104

 1. Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων 224 καλλιτεχνικών ειδικοτήτων:

Οι προς πλήρωση θέσεις κατά ειδικότητα προσδιορίζονται ως εξής:

α/α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΟΣ

Αριθμός Θέσεων

1

ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Σκηνοθετών

ΑΘΗΝΑ

25

2

ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Σκηνοθετών

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

3

3

ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Διευθυντών Παραγωγής (Τηλεόρασης)

ΑΘΗΝΑ

11

4

ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Διευθυντών Παραγωγής (Τηλεόρασης)

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

3

5

ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Βοηθών Σκηνοθετών

ΑΘΗΝΑ

10

6

ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Βοηθών Σκηνοθετών

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

2

7

ΠΕ Σχεδιαστών Αναλυτών Προγράμματος

ΑΘΗΝΑ

5

8

ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Βοηθών Διευθυντών Παραγωγής (Τηλεόρασης)

ΑΘΗΝΑ

10

9

ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Βοηθών Διευθυντών Παραγωγής (Τηλεόρασης)

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

2

10

ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Γραφιστών

ΑΘΗΝΑ

12

11

ΤΕ Συντηρητών Φωτογραφίας

ΑΘΗΝΑ

1

12

ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Διευθυντών Φωτογραφίας

ΑΘΗΝΑ

2

13

ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Φωτιστών

ΑΘΗΝΑ

4

14

ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Εικονοληπτών

ΑΘΗΝΑ

30

15

ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Εικονοληπτών

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

5

16

ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Βοηθών Σκηνοθετών Τηλεοπτικού Πλατό (floor manager)

ΑΘΗΝΑ

5

17

ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Βοηθών Σκηνοθετών Τηλεοπτικού Πλατό (floor manager)

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

1

18

ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Μοντέρ

ΑΘΗΝΑ

31

19

ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Μοντέρ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

3

20

ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Ηχοληπτών

ΑΘΗΝΑ

37

21

ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Ηχοληπτών

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

8

22

ΤΕ Εκφωνητών

ΑΘΗΝΑ

4

23

ΠΕ Διευθυντών Παραγωγής (Μουσικών Συνόλων)

ΑΘΗΝΑ

2

24

ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Παραγωγών Μουσικών Προγραμμάτων

ΑΘΗΝΑ

8

http://www.opengov.gr/home/2014/01/14/4924

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων 132 δημοσιογράφων:

Οι προς πλήρωση θέσεις κατά αντικείμενο προσδιορίζονται ως εξής:

α/α

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΟΠΟΣ

Αριθμός Θέσεων

1

ΠΟΛΙΤΙΚΟ-ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΑΘΗΝΑ

8

2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΑΘΗΝΑ

4

3

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΟΜΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΟ

ΑΘΗΝΑ

22

4

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΟΜΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΟ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

5

5

ΣΥΝΤΑΞΗ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ-ΕΚΠΟΜΠΩΝ

ΑΘΗΝΑ

59

6

ΣΥΝΤΑΞΗ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ-ΕΚΠΟΜΠΩΝ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

7

7

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΘΗΝΑ

6

8

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΘΗΝΑ

16

9

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

3

10

ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ-ΕΚΠΟΜΠΩΝ

ΑΘΗΝΑ

2

http://www.opengov.gr/home/2014/01/14/4927

Πρόσκληση για την κατάρτιση μητρώου αξιολογητών: http://www.opengov.gr/home/2014/01/14/4929

 1. Προσκλήσεις για πρόγραμμα

Κατεπείγουσα πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παραγωγών/δημιουργών. Ά Φάση:

Οι προτάσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αφορούν την παραγωγή τηλεοπτικών εκπομπών με την ακόλουθη θεματολογία ανά Κωδικό Τυπολογίας Προγράμματος, ήτοι :

Κωδ 01. Μουσική εκπομπή εβδομαδιαία, ωριαία ή δίωρη για το ελληνικό τραγούδι που θα αναδεικνύει την ποικιλομορφία και την πλούσια ιστορία του (δημοτικό, ρεμπέτικο, λαϊκό, έντεχνο κτλ).

Κωδ 02. Μουσική εκπομπή εβδομαδιαία, ωριαία ή δίωρη που θα απευθύνεται σε νεανικά κοινά για τις διεθνείς τάσεις και τις διαδρομές της μουσικής, το πάντρεμα των ήχων, τις συναυλίες, τα στέκια , τις νέες μουσικές αναζητήσεις.

Κωδ 03. Εκπομπή μαγειρικής με έμφαση στην ελληνική κουζίνα που θα αναδεικνύει τον πλούτο εκλεκτών ελληνικών προϊόντων και την παράδοση της μεσογειακής διατροφής.

Κωδ 04. Εκπομπές Λόγου σειρά εκπομπών, ωριαίων ή ημίωρων με συνεντεύξεις ανθρώπων από τον χώρο των Τεχνών, των Γραμμάτων, της Επιστήμης, της Τεχνολογίας και της Πολιτικής.

Κωδ 05. Εκπομπή για το βιβλίο ωριαία ή ημίωρη για την ελληνική και διεθνή βιβλιοπαραγωγή και τους συγγραφείς.

Κωδ 06. Εκπομπές Έρευνας- Αρχείου σειρές ωριαίων ή ημίωρων εκπομπών επικεντρωμένων σε θέματα ιστορίας, πολιτικής, παιδείας, τέχνης, αθλητισμού κλπ. με δημιουργική χρήση αρχειακού υλικού

Κωδ 07. Εκπομπή για το παιδί εβδομαδιαία, ωριαία ή ημίωρη, με καλλιτεχνικά δρώμενα, αυτοσχέδια εργαστήρια, διαδραστικές εφαρμογές, κουίζ κ.ά.

Κωδ 08. Εκπομπή για το διαδίκτυο εβδομαδιαία, ωριαία ή ημίωρη, για την δυναμική του διαδικτύου, τις τάσεις και τις εφαρμογές του.

Κωδ 09. Τηλεπαιχνίδι Γνώσεων εβδομαδιαίο, ωριαίο ή ημίωρο.

Κωδ 10. Τηλεπαιχνίδι Γνώσεων καθημερινό, ωριαίο.

Κωδ 11. Σειρά Ντοκιμαντέρ ωριαίων ή ημίωρων, που ερευνά τη σχέση Ελλάδας- Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αφορμή την ελληνική προεδρία της ΕΕ.

Κωδ 12. Σειρά Ντοκιμαντέρ ωριαίων ή ημίωρων, για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου για την ιστορία της διοργάνωσης, τις πολιτικοκοινωνικές και τις ανθρωπολογικές προεκτάσεις του.

Κωδ 13. Σειρά Ντοκιμαντέρ χρηστικών πληροφοριών και εφαρμογών, ωριαίων ή ημίωρων, με έξυπνες λύσεις για κατασκευές, επιδιορθώσεις, ανακύκλωση υλικών.

Κωδ 14. Σειρά ντοκιμαντέρ ωριαίων ή ημίωρων, δημοσιογραφικής έρευνας με προσανατολισμό σε κοινωνικοπολιτικά ζητήματα διεθνούς επικαιρότητας.

Κωδ 15. Σειρά ντοκιμαντέρ για τις Νέες Επιχειρηματικότητες, ωριαίων ή ημίωρων.

Κωδ 16. Σειρά ταξιδιωτικών ντοκιμαντέρ ωριαίων ή ημίωρων, εντός και εκτός Ελλάδος.

Κωδ 17. Σειρά Πολιτιστικών ντοκιμαντέρ ωριαίων ή ημίωρων.

Κωδ 18. Κωμική Σειρά καθημερινή, πεντάλεπτη, δεκαπεντάλεπτη ή ημίωρη.

Κωδ 19. Εκπομπές σύντομης διάρκειας (μονόλεπτα – πεντάλεπτα) με πρωτότυπες ιδέες που θα λειτουργήσουν ως γέφυρες ανάμεσα στο πρόγραμμα.

Κωδ 20. Πολιτιστικό Περιοδικό ωριαίας ή ημίωρης διάρκειας.

Κωδ 21. Εκπομπές σύντομης διάρκειας (10-15 λεπτά) για την Υγεία, Οικονομία, Αγορά, Αυτοκίνητο, Οικολογία, Χρηστικές συμβουλές διευκόλυνσης του πολίτη.

Κωδ 22. Εκπομπή για την οδική ασφάλεια Η Ελλάδα είναι σταθερά στις πρώτες θέσεις θυμάτων από τροχαία. Η εκπομπή θα φωτίζει τις λύσεις που θα βοηθήσουν στην εμπέδωση ασφαλέστερων συμπεριφορών στο οδικό δίκτυο και στην ευαισθητοποίηση όλων των πολιτών.

http://company.nerit.gr/proskliseis/p1/

Πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παραγωγών/δημιουργών. ΄Β Φάση: http://company.nerit.gr/proskliseis/p2/

Πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια διαδραστικού περιεχομένου και εφαρμογών: http://company.nerit.gr/proskliseis/p03/

 1. Στρατηγικό σχέδιο ΝΕΡΙΤ Α.Ε

Το Στρατηγικό Σχέδιο της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. είναι πενταετές, υποκείμενο σε προσαρμογή και

αναθεώρηση, και συγκεντρώνει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τους γενικούς αναπτυξιακούς στόχους της εταιρείας, που θα χρησιμεύσουν τόσο για την εκκίνηση όσο και για την πλήρη ανάπτυξή της.

Το Στρατηγικό Σχέδιο παρουσιάζει:

Το Όραμα, το οποίο καθορίζει τη μακροπρόθεσμη προοπτική της εταιρείας και εμπνέει τη δράση της.

Την Αποστολή, τους θεμελιώδεις σκοπούς της, περιγράφοντας συνοπτικά τι κάνει για να

επιτύχει το όραμά της.

Τις Αξίες, που καθορίζουν το στίγμα του οργανισμού, τις προτεραιότητες του και

προσφέρουν το πλαίσιο στο οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις.

Τη Στρατηγική, η οποία θέτει τους στόχους για τους οποίους η εταιρεία αγωνίζεται και

προσδιορίζει τα μέσα με τα οποία προσπαθεί να τους πετύχει.

Η Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία Ίντερνετ και Τηλεόραση – ΝΕΡΙΤ Α.Ε. καλείται να αναπτυχθεί

στο σύγχρονο οπτικοακουστικό περιβάλλον, όπου το κοινό παρουσιάζεται κατακερματισμένο, παρέχεται περιεχόμενο μέσα από νέες πλατφόρμες, η τεχνολογική σύγκλιση εξελίσσεται και οι υπηρεσίες εμπορευματοποιούνται. Ο νέος δημόσιος φορέας οπτικοακουστικών υπηρεσιών οφείλει να αναλάβει την πρόκληση, να αναπτυχθεί ως μια αξιόπιστη πηγή σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο και πολύπλοκο κόσμο, καθώς και να διασφαλίσει μια ανεξάρτητη και ανταποδοτική λειτουργία.

Για την επίτευξη των στόχων του Στρατηγικού Σχεδίου, είναι απαραίτητη η κατάρτιση ετήσιου Επιχειρησιακού Σχεδίου, το οποίο περιλαμβάνει τους επιδιωκόμενους στόχους, τις ειδικότερες ενέργειες, τα αναγκαία κεφάλαια, τους χρηματοοικονομικούς, ποιοτικούς και επιχειρησιακούς δείκτες, τις υποχρεώσεις προς τους καταναλωτές, τις προϋποθέσεις και τις παραδοχές επίτευξης των στόχων, τις εσωτερικές διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου πραγματοποίησης των ανωτέρω στόχων. Η εφαρμογή του ετήσιου επιχειρησιακού σχεδίου παρακολουθείται ανά τρίμηνο, εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υποβάλλεται στο Εποπτικό Συμβούλιο.

 1. Επιχειρησιακό σχέδιο

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. είναι ετήσιο, υποκείμενο σε προσαρμογή και αναθεώρηση, και παρουσιάζει τους επιδιωκόμενους στόχους, τις ειδικότερες ενέργειες, τα αναγκαία κεφάλαια, τους χρηματοοικονομικούς, ποιοτικούς και επιχειρησιακούς δείκτες, τις υποχρεώσεις προς τους καταναλωτές, τις προϋποθέσεις και τις παραδοχές επίτευξης των στόχων, τις εσωτερικές διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου πραγματοποίησης των ανωτέρω στόχων που πρέπει να υλοποιηθούν στο συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο και αποτελούν προϋπόθεση για την εφαρμογή των αναπτυξιακών στόχων της εταιρείας, όπως αυτοί παρουσιάζονται στο Στρατηγικό της Σχέδιο. Η εφαρμογή του ετήσιου επιχειρησιακού σχεδίου παρακολουθείται ανά τρίμηνο, εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υποβάλλεται στο Εποπτικό Συμβούλιο.

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο εξειδικεύει το Στρατηγικό Σχέδιο της εταιρείας και καλείται να

απαντήσει σε τέσσερα ερωτήματα:

Που βρισκόμαστε τώρα;

Που θέλουμε να φθάσουμε;

Πως θα πάμε εκεί;

Πως θα μετρήσουμε την πρόοδό μας;

Για την ετοιμασία του Επιχειρησιακού Σχεδίου συνεργάστηκαν όλα τα στελέχη της ΝΕΡΙΤ, τα οποία και θα κληθούν να το εφαρμόσουν, καθώς επίσης και στελέχη της ΔΤ και συνεργάτες. Επίσης κατεβλήθη προσπάθεια να ληφθούν υπόψιν και να συγκερασθούν όλες οι απόψεις και οι ανάγκες, καθότι κάθε ενέργεια που αφορά ένα μέρος της εταιρείας επηρεάζει ταυτόχρονα και τα άλλα της μέρη.

 1. Πολυμεσική δημοσιογραφική κάλυψη παράλληλων εργασιών και ημερίδων στο πλαίσιο της ελληνικής προεδρίας (homoEU) http://www.nerit.gr/category/homoeu/

Με αφορμή την Ελληνική Προεδρία (Ιανουάριος -Ιούνιος 2014) καλύφθηκαν 44 συνέδρια κι εκδηλώσεις. Επρόκειτο για το πρώτο στάδιο μιας πιο ευέλικτης μορφής επιτόπιου εμπλουτισμένου ρεπορτάζ που παράγει πρωτότυπο περιεχόμενο για το Διαδίκτυο. Οι δημοσιογράφοι παρακολουθούν τα συνέδρια, παίρνουν βίντεο συνεντεύξεις από ομιλητές σε συνεργασία με μικρά κι ευέλικτα συνεργεία, μοντάρουν τα υλικά σε συνεργασία με τεχνικούς των πολυμέσων, ανεβάζουν τα βίντεο σε πλατφόρμες και τέλος συνθέτουν κείμενα εμπλουτισμένα με βίντεο στην ιστοσελίδα της ΝΕΡΙΤ.

Αυτή η τεχνογνωσία ήταν πολλαπλώς χρήσιμη για την μελλοντική λειτουργία της ΝΕΡΙΤ, ενδεικτικά:

– Για την καθημερινή δημοσίευση της δουλειάς κάθε δημοσιογράφου στο νέο πορταλ

– Για την δημοσίευση ειδήσεων στη μορφή digital storytelling

– Για τη λειτουργία της διεύθυνσης περιφερειακού περιεχομένου μέσα από ευέλικτες συνεργασίες

– Για να παίξουν κάποιοι από τους δημοσιογράφους που συμμετέχουν στη δράση ρόλο πρεσβευτή της νέας κουλτούρας

– Για την παραγωγή project based δημοσιογραφικών προϊόντων

 1. Κώδικας Δεοντολογίας

Συντάχθηκε κώδικας δεοντολογίας που βασίζεται στο Σύνταγμα και τον ιδρυτικό νόμο της ΝΕΡΙΤ, κι εφαρμόζεται συμπληρωματικά προς την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και τις αρχές και αξίες που περιλαμβάνονται στους κώδικες δεοντολογίας που εφαρμόζουν ιδίως η ΕΣΗΕΑ, η ΠΟΕΣΥ, και το Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας.

Οι αξίες που καθοδηγούν της δράση της ΝΕΡΙΤ, συνοψίζονται στις ακόλουθες αρχές: αξιοπιστία, αλήθεια και ακρίβεια, αμεροληψία, συντακτική ανεξαρτησία, ανταποδοτικότητα, δικαιοσύνη, διαφάνεια, ευθύνη, σεβασμός της ιδιωτικής ζωής και της πνευματικής δημιουργίας, προστασία κάθε ευάλωτης ομάδας από ηθική βλάβη και προσβολή.

Η Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία Ίντερνετ και Τηλεόραση Α.Ε. υπηρετεί τις δημοκρατικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες της κοινωνίας και συμβάλλει στη διασφάλιση της πολυφωνίας. Αποβλέπει στην παροχή προς το κοινό περιεχομένου υψηλής ποιότητας, πρωτότυπου και δημιουργικού, ενώ παράλληλα λαμβάνει υπόψη της τις ανάγκες όλων των κατηγοριών του πληθυσμού της χώρας.

Δεδομένου ότι η ΝΕΡΙΤ εστιάζει στη βέλτιστη ποιοτικώς κάλυψη των αναγκών του κοινού της, το πρόγραμμά και το εν γένει περιεχόμενό της στηρίζεται σε υψηλές συντακτικές και ηθικές αξίες. Η ΝΕΡΙΤ έχει ως γνώμονα την αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων, καθώς και προϊόντων λόγου και τέχνης, ανταποκρινόμενη στην κοινωνική αποστολή της, στην πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, με σεβασμό στην αξία του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας, της νεότητας, καθώς και των ατόμων με αναπηρία.

H ΝΕΡΙΤ λαμβάνει υπόψη τις κοινωνικοοικονομικές και πολιτισμικές αλλαγές σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, το θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τις ανάγκες όλων των επιμέρους κατηγοριών του πληθυσμού της χώρας, για ενημέρωση, μόρφωση και ψυχαγωγία. Καλλιεργεί την αμφίδρομη σχέση με το κοινό και την προοπτική ανάπτυξης νέων τρόπων επικοινωνίας και συμμετοχής του κοινού, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, στο πλαίσιο της κοινωνίας των πολιτών. Προβάλλει την εικόνα της Ελλάδας στον κόσμο, αναδεικνύει τον ελληνικό πολιτισμό και τις παραδόσεις της χώρας.

Ως δημόσιος φορέας υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, η ΝΕΡΙΤ θεσπίζει τον παρόντα κώδικα δεοντολογίας που διέπει το σύνολο του οπτικοακουστικού περιεχομένου και υπηρεσιών της σε όλα τα Μέσα επικοινωνίας που παρέχει, δηλαδή, Ραδιοφωνία, Τηλεόραση, Διαδίκτυο και εφαρμογές.

 1. Οδηγός Νέων Μέσων

Το εγχειρίδιο νέων μέσων της ΝΕΡΙΤ συνιστά μια δημιουργική απόδοση των συμβουλών του δημόσιου ραδιοφώνου της Σουηδίας, υπό την αιγίδα της EBU, απευθύνεται σε στελέχη,

δημοσιογράφους, παραγωγούς και εργαζόμενους της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. και έχει σαν αποστολή την καταγραφή τεκμηριωμένων συμβουλών, καλών πρακτικών και τεχνικών για τη παρουσία τους στα Mέσα κοινωνικής δικτύωσης και το διαδίκτυο εν γένει.

Σήμερα, η κατανόηση και η χρήση των Mέσων κοινωνικής δικτύωσης δεν είναι απλά ένα

επιθυμητό προσόν για δημοσιογράφους, παραγωγούς προγραμμάτων και εργαζόμενους σε Mέσα ενημέρωσης, αλλά μια θεμελιώδης υποχρέωση απέναντι στο κοινό.

Οι δημοσιογράφοι, οι παραγωγοί και συντελεστές προγραμμάτων καθώς και το διοικητικό προσωπικό της ΝΕΡΙΤ Α.Ε., ανεξάρτητα από το αν ήδη χρησιμοποιούν προσωπικά τα κοινωνικά δίκτυα, είναι απαραίτητο να έχουν επαρκή γνώση των διεθνών καλών πρακτικών, του τρόπου που τα χρησιμοποιεί το κοινό και να τα αξιοποιούν για την εξυπηρέτηση στόχων που αναβαθμίζουν την εμπειρία θέασης, ακρόασης και χρήσης κάθε είδους προγραμμάτων της ΝΕΡΙΤ Α.Ε.

Ενθαρρύνουμε κάθε εργαζόμενο της ΝΕΡΙΤ Α.Ε, και ιδιαίτερα κάθε δημοσιογράφο να έχει λογαριασμούς στα κοινωνικά δίκτυα γιατί αποτελούν ουσιαστικά εργαλεία τόσο για την ειδησεογραφική παραγωγή όσο και για την προβολή του περιεχομένου της ΝΕΡΙΤ Α.Ε με την ανάρτηση συνδέσμων σε δημοσιευμένη δουλειά.

 1. KIT διευθυντών για νέα μέσα

Διεύθυνση Ειδήσεων και Νέα Μέσα

Η αποστολή της διεύθυνσης ειδήσεων στα νέα μέσα είναι να προσφέρει μια εμπειρίασύνταξης περιεχομένου που να συνιστά επιτομή κεντρικών αξιών της ΝΕΡΙΤ όπως η αξιοπιστία, η αμεροληψία, η αντικειμενικότητα και ο πλουραλισμός.

Η Διεύθυνση Ειδήσεων έχει την ευθύνη σχεδιασμού και καθημερινής 24/7 λειτουργίας και συνεχούς βελτιστοποίησης του ειδησεογραφικού περιεχομένου του nerit.gr και των λογαριασμών της ΝΕΡΙΤ σε κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook, το Twitter, το Google+, το YouTube κλπ.

Στο πλαίσιο των σκοπών της ΝΕΡΙΤ για αντικειμενική ενημέρωση και προβολή των δημοκρατικών θεσμών και της κοινωνίας των πολιτών ο διευθυντής ειδήσεων της ΝΕΡΙΤ έχει την ευθύνη να υποβάλει στο ΔΣ της ΝΕΡΙΤ σχέδιο στόχων και διαδικασιών επίτευξης του για:

 • τη σύνταξη και επιμέλεια online ειδησεογραφικού, πολιτικού, αθλητικού, κοινοβουλευτικού και διεθνούς περιεχομένου για το nerit.gr
 • τη σύνταξη και επιμέλεια των ειδησεογραφικών subsites και blogs συντακτών με καθημερινή αρθρογραφία
 • το σχεδιασμό και δημιουργία λογαριασμών της ΝΕΡΙΤ στα κοινωνικά δίκτυα με ειδησεογραφικό, πολιτιστικό, αθλητικό, κοινοβουλευτικό, διεθνές περιεχόμενο
 • την καθημερινή επιμέλεια, ανάρτηση και προβολή περιεχομένου σε μορφή ανάλογη με τις ιδιομορφίες κάθε διαφορετικού κοινωνικού δικτύου
 • τον συνεχή καθημερινό ποιοτικό έλεγχο για το αντίστοιχο online περιεχόμενο στο nerit.gr και στα κοινωνικά δίκτυα
 • τη διαμόρφωση μετρήσιμων στόχων για την ανάπτυξη της απήχησης του ειδησεογραφικού περιεχομένου του nerit.gr και την παρακολούθηση των σχετικών μετρήσεων
 • τη διαμόρφωση μετρήσιμων στόχων για την ανάπτυξη της παρουσίας και την αλληλεπίδραση με τις ανάγκες διαφορετικών κατηγοριών χρηστών του περιεχομένου στα κοινωνικά δίκτυα
 • τον πειραματισμό στην παραγωγή προϊόντων ψηφιακής δημοσιογραφίας μέσα από δράσεις data journalism, backpack journalism, digital storytelling, crowdsourcing journalism
 • την οικοδόμηση μιας κουλτούρας κατανόησης της αξίας της ψηφιακής δημοσιογραφίας στη ΝΕΡΙΤ

Πιο αναλυτικά οι εργασίες, προτάσεις και εισηγήσεις που συντόνισα και συνέβαλα ως μέλος του ΔΣ παρουσιάζονται στο ιστολόγιο https://neritnewmedia.wordpress.com/ .

Βασική μου αρχή είναι να λειτουργώ με ανοιχτές διαδικασίες και διαφάνεια, ανεξάρτητα απο την έμφυτη αντίσταση στην ανοιχτότητα που συναντάται σε πολλούς φορείς ως στοιχείο της εσωτερικής οργανωσιακής κουλτούρας.

Θ.Καρούνος

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: